Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KSIĘGARNI INTERNETOWEJ

Księgarnia Aniela

DEFINICJE

 1. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem ksiegarniaaniela.pl księgarnia internetowa znajdująca się pod adresem
 2. Regulamin – niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania z Księgarni, będący integralną częścią Umowy zawieranej pomiędzy Księgarnią a Kupującym.
 3. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Stronami, której integralną częścią jest Regulamin.
 4. Strony – Obie strony Umowy, Księgarnia i Kupujący.
 5. Księgarnia – podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie Serwisu: Anna Cichocka, Roty 73, 04-420 Warszawa, NIP 1131834769.
 6. Kupujący – podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu; Kupującym może być zarówno podmiot dokonujący zakupu w zakresie prowadzonej działalności, jak i Konsument. Jeśli kupujący jest osobą fizyczną, musi być pełnoletni oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 7. Konsument – konsument w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93, z późn. zm.)
 8. Użytkownik – osoba przeglądająca treści zawarte na stronach Serwisu.
 9. Usługa – sprzedaż świadczona przez Serwis, Newsletter, Konto.
 10. Newsletter – bezpłatna usługa świadczona przez Księgarnię polegająca na okresowym albo nieregularnym przesyłaniu Użytkownikowi informacji związanych z funkcjonowaniem Sklepu na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 11. Konto – dostępna dla Użytkownika tylko po zalogowaniu się część Serwisu, w której Użytkownik może dodawać, modyfikować i usuwać swoje dane osobowe, inne dane, a także korzystać z poszczególnych funkcjonalności Konta.
 12. Towary – towary sprzedawane w Sklepie, głównie książki, prasa i inne artykuły wydawnicze.
 13. Polityka Cookies – polityka Serwisu odnosząca się do zasad posługiwania się plikami cookies, opu
 14. Cookies – pliki cookies w rozumieniu przepisów Polityki Cookies

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 • 1
 1. Regulamin jest stworzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z poźn. zm.).
 2. Regulamin określa w szczególności:
 3. a)    rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
 4. b)    warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
 5. c)    warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 6. d)    tryb postępowania reklamacyjnego
 • 2
 1. Kupujący akceptuje Regulamin.
 2. Przedmiotem działalności Serwisu jest sprzedaż Towarów. Sprzedawane Towary wraz z dokładnym opisem i ceną prezentowane są na odnośnych podstronach Serwisu.
 3. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 4. Umowa zawierana jest na gruncie prawa obowiązującego w Polsce.
 • 3

W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z Usług, niezbędne jest korzystanie z podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny Windows, Linux lub MAC OS oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari.

 • 4
 1. Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony Konsumentów, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o Prawach Konsumenta.
 2. Postanowienia niezgodne z powszechnie obowiązującymi normami prawa, uważa się za nieobowiązujące. W ich miejsce stosuje się odpowiednie normy powszechnie obowiązującego prawa.
 • 5

Kontakt z Księgarnią odbywa się: telefonicznie – numer : + 48 535284444 , e-mailem – pcichocki@interia.pl Korespondencję tradycyjną należy nadsyłać na adres siedziby Księgarni.

PROCEDURA ZAMÓWIENIA TOWARÓW

 • 6
 1. Kupujący składa zamówienie poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zamówienia dostępnego na stronach Serwisu i przesłanie go do Serwisu, przy czym wybór zamawianych Towarów następuje poprzez ich dodanie do wirtualnego koszyka zakupowego. Formularz wypełniany jest zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami widocznymi w trakcie wypełniania.
 2. Kupujący wskazuje Towary, które chce zamówić. Kupujący podaje następujące dane: imię i nazwisko/nazwę, adres zamieszkania/siedziby, adres do doręczeń, adres e-mail, nr telefonu, sposób płatności, sposób dostawy Towarów. Dodatkowo Kupujący podaje niezbędne dane do wystawienia faktury lub rachunku.
 3. Jeśli Kupujący realizuje zakupy za pomocą Konta, nie musi podawać danych określonych w ust. 2 zd. drugie.
 4. Kupującemu umożliwia się weryfikację i poprawienie danych dotyczących składanego zamówienia (przycisk „wstecz”).
 5. Procedura zakupu kończy się przez wciśnięcie przez Kupującego przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty (przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub inny równoważny w treści).
 6. Akceptacja Regulaminu przez Kupującego oraz wciśnięcie przez niego przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty jest momentem zawarcia Umowy.
 7. Zamówienie złożone przez Kupującego zostaje potwierdzone przez Księgarnię poprzez przesłanie (automatycznej) wiadomości e-mail. Wraz z potwierdzeniem Księgarnia przesyła Kupującemu Regulamin.
 • 7
 1. Kupujący powinien zastosować się do wskazań zawartych w potwierdzeniu, w szczególności zaś kliknąć w link podany w e-mailu.
 2. Niezależnie od przesłanych Kupujacemu informacji dotyczących Umowy, pełna treść Umowy jest utrwalana przez Księgarnię w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udostępniana Kupującemu na jego wniosek.
 3. W razie wykrycia błędów we wprowadzonych przez Kupującego danych, o których mowa w ust. 2, Kupujący może wystąpić o ich korektę, podając dane właściwe. Możliwość ta nie dotyczy zmiany Towarów zamówionych po ich wysyłce do Kupującego.
 4. W razie wątpliwości co do rzetelności podanych danych, Księgarnia jest uprawniona do ich potwierdzenia oraz może powstrzymać się od realizacji zamówienia, do czasu ich weryfikacji. O takiej sytuacji Księgarnia niezwłocznie poinformuje Kupującego i na jego żądanie, zwróci wpłaconą już tytułem ceny należność.

DOSTAWA

 • 8
 1. Jeżeli Strony nie umówiły się inaczej, dostawa zamówionych Towarów następuje w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 30 dni od zawarcia Umowy. Termin realizacji jest liczony od dnia przesłania potwierdzenia zamówienia przez Księgarnię, albo – przy płatności realizowanej w formie przedpłaty – od dnia zaksięgowania należności na koncie Księgarni.
 2. W przypadku, gdy Księgarnia nie spełniła swojego obowiązku dostarczenia Towarów w terminie określonym w ustępie poprzedzającym, Kupujący wzywa ją do dostarczenia w dodatkowym terminie stosownym do okoliczności. Jeżeli Księgarnia nie dostarczyła Towarów w tym dodatkowym terminie, Kupujący ma prawo rozwiązać Umowę. Przepis § 23 stosuje się.
 3. Ustęp 1 powyżej nie ma zastosowania gdy Księgarnia odmówiła dostarczenia Towarów lub w przypadku, gdy termin dostarczenia został uzgodniony z Kupującym indywidualnie i ma istotne znaczenie z uwagi na wszystkie okoliczności związane z zawarciem Umowy lub też w przypadku, gdy Kupujący informuje Księgarnię przed zawarciem Umowy, że dostarczenie Towarów przed określonym dniem lub w określonym dniu ma istotne znaczenie. W takich przypadkach, jeżeli Księgarnia nie dostarczyła Towarów w terminie uzgodnionym z Kupującym lub w terminie określonym w ust. 1, Kupujący ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy.
 4. Po rozwiązaniu Umowy w myśl przepisów powyższych Księgarnia bez zbędnej zwłoki dokonuje zwrotu całej kwoty zapłaconej w ramach Umowy.
 • 9
 1. Dostawa zamówionych Towarów standardowo realizowana jest za pośrednictwem  firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
 2. Zaleca się by Kupujący skontrolował stan przesyłki w momencie jej dostawy, a w przypadku widocznych uszkodzeń opakowania fakt ten zgłosił osobie doręczającej przesyłkę i, o ile jest to możliwe, przy jej udziale sporządził protokół szkody. Nieskontrolowanie przesyłki nie powoduje utraty uprawnień do zgłoszenia reklamacji.

CENA I PŁATNOŚCI

 • 10
 1. Ceny Towarów podane są na stronach Serwisu.
 2. Ceny Towarów podawane są w wersji ostatecznej, zawierającej wszelkie opłaty i podatki, w tym w szczególności obejmującej podatek VAT w obowiązującej stawce, z uwzględnieniem jednak przepisu ustępu poniższego.
 3. Ceny Towarów nie zawierają kosztów przesyłki, które są przedstawiane Kupującemu w trakcie procedury zamawiania. Niezależnie, Kupujący może zapoznać się z obowiązującymi stawkami opłat za dostawę Towarów w Cenniku Dostawy.
 • 11

Kupujący otrzymuje wraz z przesyłką paragon, rachunek lub fakturę.

 • 12
 1. Cennik Dostawy określa koszty poszczególnych opcji dostawy Towarów. Wybór opcji należy do Kupującego.
 2. Strony mogą umówić się na dostawę Towarów przy użyciu innej opcji, nieujętej w Cenniku Dostawy.
 3. Jeżeli koszty transportu z uwagi na charakter zamówienia lub rozmiar zamówionych Towarów nie pozwalają na wcześniejsze obliczenie ceny, zostanie ona określona na podstawie ogólnie obowiązujących stawek danego przewoźnika. W tym wypadku Kupujący może wybrać jako przewoźnika inny podmiot niż wskazany w § 9 ust. 1.
 • 13

Kupujący wybiera jedną z poniższych form płatności:

 1. a)    za pobraniem – Kupujący należność za Towary i przesyłkę uiszcza przy odbiorze paczki na poczcie lub doręczycielowi.
 2. b)      przelewem –  należność za Towary Kupujący przedpłaca na konto Księgarni w Alior Bank S.A. o numerze : 18 2490 0005 0000 4000 9419 2634.
 3. c)    za pomocą systemu PayPal lub Przelewy24

 USŁUGI NEWSLETTERA ORAZ KONTA

 • 14
 1. Usługa bezpłatnego Newslettera świadczona jest przez Księgarnię na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
 2. Zarejestrowanie się Użytkownika w bazie Newslettera stanowi wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera, a jednocześnie jest momentem zawarcia umowy o świadczenie usługi Newslettera.
 3. Księgarnia nie będzie udostępniać powierzonych jej adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.
 4. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi Newslettera. Subskrypcję można anulować, klikając na link “wypisz się” znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych i jest to moment rozwiązania umowy o świadczenie usługi Newslettera.
 5. Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
 6. Księgarnia zastrzega sobie prawo do:
 7. wysyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.) na konto e-mail Użytkownika,
 8. całkowitego zaprzestania świadczenia usługi Newslettera po uprzednim powiadomieniu jego Użytkowników, bez podania przyczyny. Moment powiadomienia  Użytkownika jest momentem rozwiązania umowy o świadczenie usługi Newslettera.
 • 15
 1. Założenie Konta jest fakultatywne dla Użytkowników chcących korzystać z Usług.
 2. Konto ma na celu ułatwienie Użytkownikowi dokonywania zakupów za pomocą Sklepu.
 3. Użytkownik korzystający z Usługi Konta wyraża zgodę na rozpoczęcie jej świadczenia  przez Księgarnię z chwilą założenia Konta.
 4. Konto zostaje założone po wypełnieniu interaktywnego formularza zgłoszeniowego „nowe konto”.
 5. Procedura wypełniania interaktywnego formularza obejmuje podanie danych wskazanych w § 6 ust. 2 zdanie drugie.  Obligatoryjne jest podanie prawidłowego adresu e-mail, na który zostanie wysłane hasło do Konta.
 6. Dane do Konta każdy Użytkownik podaje dobrowolnie. Użytkownik ma możliwość samodzielnego uaktualniania swoich danych osobowych oraz usunięcia Konta.
 7. Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych poprzez kliknięcie przycisku „zatwierdź” na ostatniej odsłonie interaktywnego formularza na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z kodem aktywacyjnym oraz warunki na jakich została zawarta Umowa, w tym treść obowiązującego Regulaminu.
 8. Konto zostaje założone w momencie wprowadzenia kodu aktywacyjnego na stronie Sklepu, podania hasła do Konta i kliknięcia przycisku „załóż konto”. Jest to moment zawarcia Umowy.
 9. Niezależnie od przesłanych Użytkownikowi informacji dotyczących Umowy, pełna treść Umowy jest utrwalana przez Księgarnię w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udostępniana Użytkownikowi na jego wniosek.
 10. Założenie Konta jest bezpłatne.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KSIĘGARNI

 • 16
 1. Księgarnia zobowiązuje się dostarczyć Towary bez wad.
 2. Księgarnia odpowiada wobec Kupującego za wady fizyczne i prawne Towarów w zakresie określonym Ustawą Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.)
 • 17
 1. Jeżeli Towar posiada wadę, Kupujący może:
 2. a)    żądać usunięcia wady przez Księgarnię
 3. b)    żądać wymiany Towaru na nowy
 4. c)    żądać obniżenia ceny
 5. d)    odstąpić od Umowy
 6. Kupujący nie może żądać obniżenia ceny ani odstąpić od Umowy jeżeli Księgarnia niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie.
 7. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Księgarnię usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast zaproponowanej wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Księgarnię.
 8. W wypadku powtórnej wymiany lub naprawy Towaru ograniczenie możliwości odstąpienia od Umowy lub żądania obniżenia ceny, o którym mowa w ustępie 2 nie ma zastosowania.
 9. W przypadku wady nieistotnej Kupujący nie może odstąpić od Umowy.
 10. Księgarnia może odmówić zadośćuczynienia żądaniu naprawy Towaru lub wymiany na nowy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 11. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Księgarnia może odmówić wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 • 18
 1. Reklamacje dotyczące Towarów powinny być składane pisemnie na adres Księgarni. W piśmie zawierającym reklamację należy podać dane osoby reklamującej, nazwę i rodzaj Usługi, której reklamacja dotyczy oraz opisać przyczyny reklamacji.
 2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Księgarnia informuje Kupującego w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji w formie pisemnej (istotna jest data nadania przesyłki listowej przez Księgarnię), a także w formie e-maila.
 3. Księgarnia nie ponosi odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej jeśli wada zostanie stwierdzona po upływie dwóch lat od wydania rzeczy Kupującemu. Roszczenia Kupującego przedawniają się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Termin przedawnienia nie może skończyć się przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy.
 • 19

Ryzyko utraty lub uszkodzenia Towarów przechodzi na Kupującego w chwili wejścia przez niego lub osobę trzecią wskazaną przez niego, inną niż przewoźnik, w fizyczne posiadanie Towarów. Jednakże ryzyko przechodzi na Kupującego z chwilą dostarczenia Towarów przewoźnikowi, jeżeli Kupujący zlecił temu przewoźnikowi ich transport, a Księgarnia nie oferowała takiej możliwości.

 • 20

W przypadku niewykonania Umowy przez Księgarnię, Księgarnia obowiązana jest do naprawienia szkody z tego faktu wynikającej na zasadach określonych w ustawie z 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93, z późn. zm. )

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 • 21
 1. Kupujący będący Konsumentem może zrezygnować z Towarów kupionych w Serwisie bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki (Prawo do odstąpienia od Umowy).
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w wypadkach:
  1. umowy, której przedmiotem jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. umowy, której przedmiotem jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  4. umowy, której przedmiotem jest Towar, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami;
 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy Kupujący poinformuje Księgarnię o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia na piśmie lub pocztą elektroniczną przed upływem terminu do odstąpienia, a następnie na własny koszt odeśle Towary bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Księgarnię o swoim odstąpieniu.
 4. Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu na formularzu znajdującym się na stronie internetowej Serwisu 
 5. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy Księgarnia w terminie 14 dni od otrzymania Towarów zwróci Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów niestandardowego sposobu dostawy Towarów wybranego przez Kupującego oraz kosztów zwrotu Towarów Księgarni). Zwrot płatności nastąpi tą samą formą, którą Kupujący dokonał płatności.
 6. Księgarnia nie ponosi kosztów zwrotu Towarów w przypadku skorzystania przez Kupującego z Prawa odstąpienia od Umowy, co oznacza, że w takim wypadku Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów Księgarni.

PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE PRZEDSIEBIORCÓW

 • 22

Przepisy §§   23, 24, 25, 26 i 27 mają charakter przepisów szczególnych i odnoszą się do Kupujących niebędących Konsumentami.

 • 23
 1. Umowa zostaje zawarta w chwili potwierdzenia zamówienia przez Księgarnię.
 2. Potwierdzenie zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Księgarnię wiadomości e-mail na adres Kupującego, w której Księgarnia potwierdza warunki Umowy wynikające ze złożonego zamówienia.
 • 24

W przypadku gdy Kupujący nie jest Konsumentem, Księgarnia zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu dostawy lub niedostarczenia Towaru. W szczególności nie jest odpowiedzialna za przerwy w produkcji, utratę zysku lub straty pośrednie, powstające w wyniku niedostarczenia Towaru w danym terminie, lub dostarczenia Towaru, który okazał się wadliwy i tym samym wystąpiła konieczność jego reklamacji. Powstałe szkody nie mogą być podstawą roszczeń w stosunku do Księgarni.

 • 25

Kupujący skontroluje stan przesyłki w momencie jej dostawy, a w przypadku widocznych uszkodzeń opakowania fakt ten zgłosi osobie doręczającej przesyłkę i przy jej udziale sporządzi protokół szkody.

 • 26

Księgarnia może wymagać, aby w niektórych przypadkach Kupujący po złożeniu zamówienia wykonał przedpłatę sięgającą nie więcej niż 30% całości zamówienia.

 • 27

Strony ustalają, że nie są związane przepisami art. 66.1 par. 1-3 Kodeksu Cywilnego.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • 28
 1. Księgarnia jest administratorem danych osobowych uzyskanych od Kupującego w procedurze zamówienia Towarów.
 2. Kupujący w toku procedury zamówienia Towarów, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Księgarnię.
 3. Uzyskane przez Księgarnię dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zawartej z Kupującym Umowy, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
 4. W każdym czasie Kupujący może zobowiązać Księgarnię, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby.
 5. Kupującemu przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Księgarnię.
 • 29
 1. Serwis posługuje się plikami Cookies.
 2. Pliki Cookies mogą być instalowane na urządzeniu Użytkownika za jego wyraźną zgodą.
 3. Szczegółowe zasady posługiwania się przez Sklep plikami Cookies określa Polityka Cookies.

PRAWO  AUTORSKIE

 • 30
 1. Wszystkie prezentowane na stronach Serwisu Towary będące publikacje objęte są ochrona wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994, nr 24, poz. 83).
 2. Prawo autorskie do poszczególnych publikacji (Towarów) należy do autora, Księgarni lub innych podmiotów. Jeżeli informacje o prawie autorskim nie znajdują się w opisie Towaru, informacji tych udzieli zainteresowanym Księgarnia.
 3. Jakiekolwiek wykorzystywanie publikacji (Towarów) objetych ochroną prawa autorskiego wymaga uprzedniego uzyskania zgody autora, Księgarni lub innego podmiotu uprawnionego z tytułu prawa autorskiego do danej publikacji (Towaru).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 31
 1. Księgarnia zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Serwisu, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.
 2. Księgarnia nie świadczy żadnych dodatkowych usług związanych z serwisem Towarów oprócz usług określonych w Regulaminie.
 • 32
 1. W przypadku sporu wynikłego na tle realizacji Umowy, Stronom zaleca się podjęcie próby jego polubownego rozwiązania.
 2. Konsumentowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
 • 33
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021
 2. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na stronach Serwisu.
 3. Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji na stronach Serwisu i nie mają mocy wstecznej.
 • Zapisz się do naszego Newslettera

  A nie ominie Cię żadna nowość
 • Facebook image
  ładowanie facebooka
  Verified by MonsterInsights